Software solution

เราให้บริการด้าน software สำหรับศูนย์กระจายสินค้า เพื่อตอบโจทย์การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Bill management system ระบบจัดการ ติดตามบิล ช่วยให้ owner สามารถรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบิลในบริษัทฯ รู้ยอดค้างชำระ,สถานะปัจจุบัน,ใครจัดส่งบิล,ใครนำเก็บบิลเครดิต เหมาะสำหรับศูนย์กระจายสินค้าที่ทำหลาย supplier และ มีใช้โปรแกรมหลายตัว

Distmate system โปรแกรมบริหารศูนย์กระจายสินค้า ตอบโจทย์ระบบงานขาย คลังสินค้า ระบบจัดการบิล ระบบโปรโมชั่น รองรับรูปแบบการขายทั้ง แบบ pre-order และแบบ หน่วยรถเงินสด